عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی عمران دانشگاه بوعلی
کارشناسی ارشد عمران راه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دانشجوی دکتری عمران ژئوتکنیک علوم تحقیقات

بهسازی خاک
تکنولوژی بتن
تکنولوژی آسفالت

عضو هیات علمی
34481192

سازمان نظام مهندسی
سازمان بسیج اساتید