عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقدانشوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دوره کارشناسی: بررسی سیستم های قدرت2- تاسیسات الکتریکی- تجهیزات پست- ماشینهای الکتریکی 1- آزمایشگاه ماشین 1 و 2 - کارگاه برق
- دوره کارشناسی ارشد: بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته- دینامیک سیستم های قدرت 1 - کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت