عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقدانشوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: مهندسی برق قدرت- دانشگاه صنعت آب و برق
کارشناسی ارشد: مهندسی برق-قدرت- دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری: مهندسی برق-قدرت- دانشگاه علم و صنعت ایران

- مدیر گروه برق از سال 1388 تا 1391
- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رزن 1391 تا 1393

• فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی
• فارغ التحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد
• استاد نمونه گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1389
• استاد نمونه گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1392
• مدیر گروه نمونه گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1391
• پژوهشگر نمونه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

• دوره آموزشي نرم‌افزار Digsilent - مركز مطالعات ديناميكي شبكه برق ايران- دانشگاه صنعت آب وبرق-30 ساعت
• دوره تخصصي حفاظت سيستم¬هاي قدرت با استفاده از نرم‌افزار Digsilent – شركت متن بين الملل- 30 سا عت
• دوره تكنيك¬هاي نوين آموزشي- دانشگاه صنعت آب وبرق- 16 ساعت
• دوره رله و حفاظت در بخش انتقال- 32 ساعت
• دوره کنترل توان اکتیو و فرکانس در سیستمهای قدرت-دانشگاه صنعت آب و برق- 51 ساعت
• دوره کنترل توان راکتیو و ولتاژ در سیستمهای قدرت-دانشگاه صنعت آب و برق- 51 ساعت