عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقدانشوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1 - ((جايابي بهينه نيروگاه هاي کوچک نامتمرکز(محلي) به روش برنامه ريزي پويا))، كنفرانس مهندسي برق ايران سال 1382  دانشگاه شيراز

2 -  Optimal Location of TCSCs in a Power System by Means of Genetic Algorithms Considering Loss Reduction”, IEEE International Conference on Industrial Technology 2006

3- “Impact of multi neutral grounding in operation of protection systems”, The 3nd National Electrical Engineering Conference  Najafabad   Branch of IAU, 2012

4-  Voltage and Reactive Power Control in Distribution Networks in Presence of (Distributed Generation) DG Sources,  International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics Volume 3, Issue 4, ISSN 2320 – 5121  

5- استفاده از  UPFC   به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت( ISCEE2013 )، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی  برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگناباد، مرداد 1392  

6-  كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، آذرماه 1393، دانشگاه گلستان

7-  كنترل ولتاژ و كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده به روش منطق فازي ، -
International Conference on Non-Linear system and Optimization in Computer and Electrical Enginearing, May 2560 Shiraz