عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

ریاضی 1و2
معادلات دیفرانسیل
ریاضی مهندسی
ریاضی گسسته
آنالیزریاضی
مبانی ریاضی
منطق ریاضی
آمار حیاتی
آمارزیستی
آمار مهندسی و حسابداری
وهمه دروس ریاضی مربوط به رشته ریاضی و مهندسی و انسانی و معماری