عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

تحصیل در مدرسه فرزانگان(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)
کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشدریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

Numerical Analysis, Dynamical behavior, ODE, Fourier Algebra

عضو هیات علمی
همدان
1356

انجمن ریاضی ایران