عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه میکروبیولوژیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

مدیر آموزش علوم وتحقیقات پردیس تحصیلات تکمیلی از 88 تا 92
رییس اداره پژوهش و تحصیلات تکمیلی واحد همدان از 92 تا کنون