عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دوره كارشناسي: دانشگاه شيراز(سال 1375)
دوره ا كرشناسي ارشد: دانشگاه شيراز(سال 1378)
عنوان پايان نامه : "اسپكتروسكوپي ماكروويو مولكولهاي فضاي بين ستاره اي"