عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل
دانشجوی دکتری مهندسی برق- کنترل

کنترل پیش بین
کنترل تراکم شبکه های کامپیوتری
پردازش سیگنال های زمان گسسته

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
همدان
1359
34481176