عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه علوم و مهندسی صنایع غذاییاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذائی - تبدیل مواد غذائی از دانشگاه تبریز - 1381
کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذائی از دانشگاه تبریز - 1391
دکتری تخصصی (PHD) از دانشگاه فردوسی مشهد - 1395

مسئول فنی شرکت صنایع غذائی گلچین 1384-1381
مدیر عامل شرکت صنایع غذائی گلچین 1386-1384
کارشناس ارشد تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1396-1386
مدیر گروه صنایع غذائی دانشگاه پیام نور 1394-1393
مدیر گروه صنایع غذائی دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1395 تا ادامه دارد
مدیر امور دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی همدان 1396 تا ادامه دارد

دوره اصول و کار با دستگاه HPLC
دوره حرفه ای کار با GC
دوره حرفه ای کار با GC-MS
دوره حرفه ای کار با SEM