عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- شیوه های آموزش و طراحی در معماری (دکتری)
- نظریه و روش های طراحی( ارشد)
- سیراندیشه های معماری (ارشد)
- روش تحقیق معماری (ارشد)
- طراحی معماری 1 و2 (ارشد