عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

-دیپلم ریاضی فیزیک
- کارشناسی ارشد پیوسته معماری
- دکتری تخصصی معماری

- طراحی پژوهی
- یادگیری و یاددهی در کارگاه های طراحی
- Design By Research

همدان
1353

- سازمان نظام مهندسی استان همدان