عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دیپلم ریاضی فیزیک
- کارشناسی ارشد معماری
عنوان پایان نامه: بهسازی میدان باباطاهر همدان
- دکتری تخصصی معماری(PhD)
عنوان رساله: آسیب شناسی فرایند یادگیری در آموزش معماری ایران

- استادیار ، عضو هیئت علمی تمام وقت گروه معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، از 1380 تاکنون
- رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی ومهندسی واحد همدان . 1386- 1388
- مدیرگروه معماری واحد همدان . 1388- 1389
- رئیس دانشکده هنر ومعماری واحد همدان. 1389 تا 1398

- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی معماری پایدار ، همدان ، اسفند 1388
- عضو کمیته علمی همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار، همدان ، تیرماه 1390
- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی معماری پایدار ،همدان ،اسفند 1390
- عضو کمیته علمی همایش ملی شهر الکترونیک، همدان ، آبان 1390
- عضو کمیته علمی اولین همایش تببین الگوی معماری و شهرسازی ایرانی –اسلامی ، همدان ،اسفند 1389
- عضو کمیته علمی همایش بین المللی دین در آیینه هنر، همدان ، فروردین 1391
-عضو مدعو شورای فرهنگی واحد همدان، 1390 تا 1391.
- عضو اجرایی کمیته نظریه پردازی و مناظره و نقد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392
- عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکتهای دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی همدان،1393
- مسئول راه اندازی دوره دکتری معماری در واحد همدان، 1393
- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی شهر الکترونیک، همدان ، مهر 1394
- عضوکمیته علمی همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در دوره معاصر، ایلام، دی 1394
- عضوحقیقی شورای پژوهشی واحد همدان، 1394 تاکنون
- عضوکمیته علمی هیئت اجرایی جذب استان همدان ، 1395
- عضوکمیته برگزاری امتحان جامع استان همدان، 1397

تقدیر شده به عنوان مدیرگروه برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1389
- تقدیر شده به عنوان استاد منتخب استان همدان درروز معلم در زمینه هنر و معماری 1391
- تقدیر شده به عنوان استاد مشاور برتر دانشکده هنر ومعماری در هفته پژوهش 1393
- تقدیر شده به عنوان معمار برتر استان همدان در حوزه آموزش معماری، 1394