عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- Dejdar, O (2005). "Persian architecture: transfiguration of illumination Philosophy". Paper presented in International Conference of Theology, mythology and Ontology. Sydney

-Dezhdar,O (2005). "Water and Reflection Phenomenon in Ishraqi Philosophy. (Base on the station of the waterfront in Persian Mosque)". Paper presented in the 4th International Conference of Water and civilization, UNESCO Headquarters, Paris

-Dezhdar,O (2007). "Spiritual Form in Islamic Architecture". Paper presented in International Conference of Sources of Architectural Form: Theory and practice, Kuwait City

-Dezhdar,O (2008). Jalalian,S. "Islamic Tradition, Nature Order and Sustainable Architecture". Paper presented in International Conference of Regional Architecture and Identity in the Age of Globalization.Tunis,

-Dezhdar,O. Etesam,I. Islami,Gh (2013). "Pathology of Studio Learning Process Based on Analysis of Donald Schön's Research on Design Studios". Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR). 3(8), pp.591-598.

-Momeni,S. Alitajer,S. Dezhdar,O (2014). "The relation of tradition and value system with regard to the works of traditional artists. AGROCHIMICA Journal (ISI Journal).

-Mousivand, M.S. Dejdar,O. Ardalani, H. (2015). "Aesthetic Dialogue Between Suhrawardi and Hegel". Mitteilungen Saechsischer Entomologen (MSE) (ISI Journal). Volume 115, pp 1059-1070

- Zahiri, N. Dezhdar,O, Froutan, M. (2017). "Rethinking of Critical Regionalism in High- Rise Buildings". Buldings . 7(1), 4

 

جلالیان، سارا؛ دژدار، امید. (1388)، ساختمانهای صفرانرژی. ارائه شده در اولین کنفرانس ملی معماری پایدار،همدان.

دژدار، امید؛ محمدی، بهزاد. (1389)، رویکردی تحلیلی بر چگونگی تاثیر ویژگی های معماری اسلامی بر شکل گیری معماری معاصر ایران، ارائه شده در اولین همایش تببین الگوی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی ، همدان

دژدار،امید؛ نبی ائی،الهه. (1390)، بررسی تطبیقی ساختاراصیل و طرح مرمت کارونسرای صفویه بیستون دررابطه با طرح کالبدی، نیاز های عملکردی و مدیریت انرژی. ارائه شده در همایش ملی عمران، معماری ، شهرسازی و مدیریت انرژی. اردستان.  

دژدار،امید ؛ نبی ائی،الهه.(1390)، پالیمسست ،رویکردی درجهت احیای محوطه های باستانی. ارائه شده در همایش ملی معماری در بستر فرهنگ. سقز

دژدار،امید؛ نبی ائی،الهه.(1391)، پالیمسست،از تاریخ وادیان تا معماری (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان. مقاله ارائه شده در همایش بین المللی دین در آیینه هنر. همدان

دژدار،امید؛ لشگری ،طیبه.(1391)، مدرسه- محله بستری مناسب در شکل گیری تعامل اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی. چاپ در خلاصه مقالات همایش بین المللی  طراحی شهری درعمل در ایران .

دژدار، امید؛ طلیسچی، غلامرضا؛ روحی دهکردی، رحمان. (1391)،  باز شناسی مفهوم قرارگاه های رفتاری( مروری بر تعاریف و ویژگی های قرارگاههای رفتاری با تاکیر بر مرور تحلیلی متن شوگن)، فصلنامه علمی وعمومی هفت حصار، شماره1

صادقی فرشته، رویا؛ دانشگر مقدم، گلرخ؛ دژدار، امید.(1391)،  بررسي رابطه طرح کالبدي در مجتمع هاي مسکوني و حس دلبستگي به مکان در بين ساکنين (مطالعه موردي: مجتمع هاي مسکوني امام خميني و امام رضا در همدان)، دو فصلنامه علمی وپژوهشی مدیریت شهری، پاییز و زمستان 1391

سالم، دانا؛ دژدار، امید؛ فروتن، منوچهر.(1392)، منطقه گرایی انتقادی :رویکردی در بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی، مقاله ارائه شده در همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری، بوکان

 

سالم، دانا؛ دژدار، امید؛ فروتن، منوچهر.(1392)، بازشناسی اصول معماری بومی مناطق زاگروس با رویکرد منطقه گرایی گامی در طراحی پایدار سکونت گاهای کوهستانی نمونه موردی :اورامانات)روستای هجیج(، مقاله ارائه شده در همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری، بوکان

 

انوری، علیا، دژدار، امید و بیات، آتوسا. ( 1393)، کاربرد الگو های نوین معماری پایدار در طراحی فضا های آموزشی در اقلیم معتدل ومرطوب ایران (رشت)، مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی معماری، عمران، ومحیط زیست شهری، همدان

 

شکر بیگی، بهروز، دژدار، امید.(1393)، تحلیلی بر چگونگی ارزیابی طرح های معماری در نظام آموزشی ایران، مقاله ارائه شده در پنجمین همایش ملی آموزش معماری، دانشگاه تهران.

 

اولنج، فاطمه، دژدار، امید، (1393). تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در شهر با تکیه بر رشد خلاقیت. کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، ساری

 

اولنج، فاطمه، دژدار، امید و یعقوبی ، ابوالقاسم(1394). تبیین عوامل محیطی و غیر محیطی در بروز خلاقیت کودک، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره دوازدهم، تابستان 1394

 

زمانی رافع، زینب، دژدار، امید و موسوی، سید جلیل(1394)،  پدیدار شناسی مکان : راهکاری جهت حفظ هویت مرکز محله در بافت تاریخی شهرها)نمونه موردی:بافت محله کلپا  شهر همدان (، هشتمین کنفرانس بین المللی رشد وتوسعه شهری وحفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا، همدان شهریور 1394

 

انوری، علیا، دژدار، امید و بیات، آتوسا ( 1394)، طراحی یکمدل مبتنی بر پایداری اقلیمی به منظور طراحی فضاهای آموزشی در رشت، فصلنامه علمی پژوهشی علوم وتکنولوژی محیط زیست (در نوبت چاپ)

 

آقا رضایی، سیاوش، حقیقی، سعید و دژدار، امید (1394)، بررسی تاثیرات انعطاف پذیری کالبدی بناها در رضایتمندی ساکنین خانه های مسکونی شهر همدان، فصلنامه علمی وپژوهشی مدیریت شهری (در نوبت چاپ).

 

ترکمان ، مژگان، جلالیان، سارا و دژدار، امید (1394)، نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان، همایش ملی فضا های آموزشی، بهمن 94

ترکمان ، مژگان، جلالیان، سارا و دژدار، امید (1395)، تببین نقش عوامل کالبدی محیطی در تسهیل یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی، نشریه علمی و پژوهشی آرمان شهر ( درنوبت چاپ)

زمانی رافع، زینب، دژدار، امید ( 1395)، بررسی چگونگی مفهوم پدیدار شناسی مکان در بازسازی فضای وجودی ، دومین همایش ملی معماری وتوسعه، ملایر، فروردین 95

ابوطالبی، داوود، جلالیان، سارا و دژدار، امید( 1395)، تبیین نقش عوامل محیطی موثر در بیمارستان بر بهبود کودکان، همایش ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری، تیر 95

طاهری، محبوبه، جلالیان، سارا، دژدار امید (1395)، واکاوی نقش عوامل قلمروپایی در رضایت مندی دانشجویان خوابگاه دانشجویی ،  دومین همایش ملی معماری و توسعه، ملایر، فروردین 1395

 

عباسی، سارا، جلالیان، سارا، دژدار، امید (1395)، واکاوی نقش عوامل کالبدی محیطی بر تعاملات اجتماعی مطلوب ساکنین در مجتمع های مسکونی، دومین همایش ملی معماری و توسعه، ملایر، فروردین 1395

 

رنجبران، سحر، جلالیان، سارا و دژدار، امید(1396)، تحلیل ویژگی رفتاری در فضای هنرستان و عواملی در جهت قدرت گرفتن قرارگاه ها، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره نوزدهم، بهار96

 

قمری، اخلاص، طلیسچی، غلامرضا و دژدار، امید(1396)، رویکردی تحلیلی به بررسی جنسیت وتفاوتهای آن در ادراک فضای کالبدی(نمونه موردی: فرهنگستانهای شهر تهران)،  فصلنامه علمی و پژوهشی آرمان شهر، شماره 21، زمستان96

 

اسمعیلی، فهیمه، دژدار، امید و زبرجدیان، محمد مهدی.(1397). تبیین معیار های سنجش هویت در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشور های هند و ژاپن و ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی آرمان شهر، شماره 25، زمستان 97

 

مظاهری، مجتبی، دژدار، امید و موسوی، سید جلیل. (1397). تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (space synatx). فصلنامه علمی و پژوهشی هویت شهر، شماره 34، تابستان 97

 

حسینی، مریم، دژدار، امید (1397). بررسی شاخصه های موثر بر هویت مکان در مسکن اجتماعی ، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره بیست و شش، زمستان 97

 

سالم، محمد دانا، حسن پور، فرامرز ، دژدار، امید(1397). گونه شناسی و ارزیابی کارایی فضاهای باز و نیمه باز مسکن بومی با تاکید بر مولفه های کیفیت محیط (مطالعه موردی غرب کردستان)، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، دوره 33، شماره 4

 

ترکمان ، مژگان، جلالیان، سارا و دژدار، امید (1398)، تببین نقش عوامل کالبدی محیطی در تسهیل یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی، نشریه علمی و پژوهشی آرمان شهر، شماره 27.

 

قره خانی،کمال، دژدار، امید و جلالیان، سارا (1398)، بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی، نشریه علمی و پژوهشی هویت شهر، شماره 40.

سالم، محمد دانا، حسن پور، فرامرز ، دژدار، امید(1398). گونه شناسی کالبدی- ذهنی مسکن بومی مناطق غرب کردستان بربنیاد نگره تاریخی- تکاملی (مدرسه موراتوری)، نشریه علمی و پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 165.

 

حقیقی، سعید، دژدار، امید و دهقان، نرگس (1398). ارتقای توانیی طراحی معماری مبتنی بر یادگیر طراحانه سازه های نوین، نشریه علمی و پژوهشی مطالعات معماری ایران، شماره 15