عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- تدریس دروس:
 طرح ومعماری 2-3-5
 آشنایی با معماری اسلامی
 آشنایی با معماری معاصر