عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد معماری- اسفند 78
دانشجوی دکتری معماری ورودی 94

1- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در گروه معماری از سال 1380
2- معاون آموزشی دانشجویی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 13/2/89 تا کنون
3- معاون آموزشی دانشجویی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 3/6/86 لغایت 13/2/89
4- معاون آموزشی دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد همدان از 23/6/84 لغایت 28/8/85
5- عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 26/4/89 تاکنون
6- عضو شورای آموزشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 20/8/86 لغایت 27/8/88
7- استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 1/4/88 تاکنون
8- نایب رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان از 11/3/89 تاکنون
9- مدیر گروه ارشد معماری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان از 1/3/91 تاسال1/3/93
10- عضو شورای فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی همدان از مورخ 4/10/90 تاکنون
11- عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان از تاریخ 1/7/1390 لغایت 1/7/1391
12- مدیر حوزه امتحانی آزمون های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
13- مدیر عامل مهندسین مشاور آرمان طرح ماد از سال 89
14- عضوهیات موسس و هیات مدیره کانون فراگیر معماران حرفه¬ای همدان از خرداد96

سایر:
- نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در کمیته سیما و منظر شهری سازمان مسکن و شهرسازی همدان در سال 88
- نماینده دانشگاه در سازمان جهانگردی و ایرانگردی در سال 82
- عضو بسیج دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از 5/1/86 تاکنون
- عضو گروه مصاحبه علمی – مهارتی عمران – معماری سازمان سما درسال 85
- عضو سازمان نظام مهندسی همدان از سال 80
- عضو دپارتمان طراحی مهندسین مشاور مرجان از سال 77 لغایت 81
- عضو دپارتمان طراحی شرکت ساختمانی لنجان از سال 77 لغایت 80
- عضو مجمع متخصصین ایران از 10/8/82 تاکنون
- مدیر عامل مهندسین مشاور آرمان طرح ماد از سال 89

1- استاد مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد از سال 91
2- استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد از سال 93
3- استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی از سال 80

1- دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بواسطه تلاش در زمینه پژوهش
2- دریافت سپاس نامه از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بواسطه تلاش در جهت انتخاب دانشگاه همدان به عنوان واحد برتردر سصت و یکمین اجلاس شورای مرکزی، در تاریخ 3/1/89
3- لوح سپاس از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بواسطه فعالیت های پژوهشی در سال 86
4- دریافت تقدیر نامه از همایش راهبردهای علمی مواجهه با آسیب های شهری همدانبواسطه مشارکت فعال، درتاریخ 5/12/82
5- دریافت سپاس نامه از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بواسطه کسب رتبه ممتازی ( استاد نمونه )در سال 90-89
6- دریافت سپاس نامه از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بواسطه کسب رتبه ممتازی ( استاد نمونه )در سال 96-95

1- گارگاه ارتباط چهره به چهره، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 16 ساعت، در تاریخ 4/5/87
2- گارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی فاز سوم، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 8 ساعت، در تاریخ 12/12/86
3- گارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی فاز دوم، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 12 ساعت، در تاریخ 18/8/86
4- گارگاه اصول و مبانی مدیریت، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 16 ساعت، در تاریخ 2/5/87
5- گارگاه سازمان و مدیریت ویژه معاونین و مدیران، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 17 ساعت، در تاریخ 24/4/88
6- گارگاه ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 24 ساعت، در تاریخ 12/5/85
7- گارگاه تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی فازاول، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 64 ساعت، در تاریخ 31/5/86
8- آشنایی با مجموعه Microsaft office 2000 ، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 32 ساعت، در تاریخ 18/5/85
9- دوره ویندوز 98 تکمیلی ((ویندوز xp))، مرکزمطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/منطقه 5 ، به مدت 40 ساعت، در تاریخ23/5/85
10- آشنایی با نرم افزار word ، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5 ،به مدت 24 ساعت، در تاریخ 29/5/85
11- دوره آشنایی با نرم افزار power point ، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5 ،به مدت 16 ساعت، در تاریخ 19/5/85
12- دوره آموزشی photoshop7 ، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5 ،به مدت 40 ساعت، در تاریخ11/5/83
13- دوره آموزشی اینترنت ، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5، به مدت 18 ساعت، در تاریخ15/5/82
14- دوره آشنایی با منابع کتابخانه دیجیتال، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5 ،به مدت 34 ساعت، در تاریخ29/11/83
15- آشنایی با کامپیوترودوره مقدماتی ویندوز98 ، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5 ،به مدت 32 ساعت، در تاریخ23/5/85
16- گارگاه آمار مقدماتی ، مرکز مطالعات و نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/ منطقه 5 ،به مدت 36 ساعت، در تاریخ30/5/85
17- دوره اول عناصر جزئیات، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل های مربوط، وزارت مسکن و شهرسازی، به مدت 32 ساعت، از تاریخ 1/11/85 لغایت 4/11/85
18- دوره اول طراحی ساختمانهای بلند، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل های مربوط، وزارت مسکن و شهرسازی، به مدت 20 ساعت، از تاریخ3/3/86 لغایت 4/3/86
19- دوره آموزشی صرفه جویی در مصرف انرژی، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل های مربوط، وزارت مسکن و شهرسازی، به مدت 24 ساعت، از تاریخ 3/6/85 لغایت 4/6/85
20- دوره اول اصول عمومی، آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل های مربوط، وزارت مسکن و شهرسازی، به مدت 16 ساعت، از تاریخ 19/11/85 لغایت 20/11/85
21- دوره آموزشی آشنایی با مبحث19 مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، به مدت 16 ساعت، از تاریخ 2/6/85 لغایت 3/6/85
22- سمینار بلند مرتبه سازی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان، به مدت 10 ساعت، 29/4/87
23- دوره آموزشی غیر حضوری قانون و مقررات بخش تعاون، وزارت تعاون، به مدت 17 ساعت، در تاریخ 12/8/84
24- اولین دوره طرح بصیرت سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، به مدت 4 روز، از تاریخ 17/11/88 لغایت 20/11/88
25- همایش راهبردهای علمی مواجهه با آسیب های شهری همدان، در تاریخ 5/12/82
26- کارگاه تحلیل مسائل سیاسی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضاء هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 3 ساعت، مورخ18/6/91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
27- کارگاه اقتصاد مقاومتی،نفت،تحریم،یارانه، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضاء هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 3 ساعت، مورخ19/6/91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
28- کارگاه جریان شناسی فرقه هاو عرفانهای نو پدید، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضائ هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 3 ساعت، مورخ20/6/91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
29- طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع اخلاق حرفه ای و معرفت شناسی، طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضاء هیات علمی دانشگاه هامصوبه جلسه 215 مورخ 20/2/90 شورای عالی انقلاب فرهنگی،به مدت 32 ساعت، تابستان 91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
30- کارگاه روش تحلیل سیاسی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضائ هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 3 ساعت، مورخ17/10/91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
31- کارگاه آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضائ هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 3 ساعت، مورخ16/10/91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
32- کارگاه سبک زندگی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضائ هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 3 ساعت، مورخ19/10/91 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
33- طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع معرفت شناسی اسلامی سطح یک به استناد بند 9 ماده یک آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 16 ساعت، شهریور 93 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان
34- طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع اندیشه سیاسی اسلام سطح یک به استناد بند 9 ماده یک آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مدت 16 ساعت، شهریور 93 در دانشگاه آزاد اسلامی همدان