عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

  • بررسی معماری سبز در خانه های مسکونی در راستای همزیستی انسان با اکولوژی(مطالعه موردی: روستای ورکانه همدان)
  • نحوه بهره گیری از انرژی خورشید در طراحی اقلیمی خانه های سنتی اقلیم سرد ایران (نمونه مطالعاتی:خانه لطفعلیان ملایر)
  • کاربرد رویکرد معماری زمینه گرا در بازپروری فرهنگ زیستی (طراحی مجتمع فرهنگ زیستی در کرمانشاه)
  • ارزیابی فیزیک ساختمانی و تاثیر پارامترهای طراحی بر آسایش حرارتی خانه های سنتی شهر همدان
  • کاربست اصول و مفاهیم معماری بیونیک در طراحی
  • The Effect of Context-Oriennted Architecture on Tourism Quality Enhancement
  • Application of context-oriented architecture in regeneration of bio-culture(Designing of kermanshah Bio-culture complex)
  • Mogharnas Brhndsh explain the architectural design criteria emphasize the Safavid period