عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه مدیریتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- کارشناسی : رشته مدیریت بازرگانی

2- کارشناسی ارشد: رشته مدیریت بازرگانی

3- دکتری تخصصی: رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی