عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای تخصصی بیولوژی جانوری - گرایش فیزیولوژی
کارشناس ارشد بیولوژی جانوری - گرایش فیزیولوژی
کارشناسی بیولوژی

آندوکرینولوژی تولید مثل
سیتولوژی سرطان