عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دوشنبه 8-13
سه شنبه 8-13
پنجشنبه 8-12

ؤنتیک 1-کارشناسی
ژنتیک II- کارشناسی
تنظیم بیان ژن- کارشناسی ارشد
ژنتیک پروکاریوتها-کارشناسی ارشد
مهندسی ژنتیک- کارشناسی ارشد