عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

ليسانس ميكروبيولوژي- دانشگاه الزهراء (س)
فوق ليسانس سلولي و مولكولي- پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
دكتري ژنتيك مولكولي- دانشگاه تربيت مدرس