عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه زیست شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

Type 2 IDI performs better than type 1 for improving lycopene production in metabolically engineered E. coli strains. Journal of Applied Microbiology and Biotechnology. 2012

novel cold-adapted pullulanase from Exiguobacterium sp. SH3: Production optimization, purification, and characterization. Starch - Starke . 2013

A novel ∼34-kDa α-amylase from psychrotroph Exiguobacterium sp. SH3: Production, purification, and characterization. Biotechnology and Applied Biochemistry . 2013

Characterization of a pH and detergenttolerant, coldadapted type I pullulanase from Exiguobacterium sp. SH3. Extermophiles. 2015

مجله بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس. 1395. راهکار های مهندسی متابولیک جهت افزایش بازده تولید اتانل توسط Bacillus subtilis