عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دانشکده علوم پایه
گروه پرستاری
«طرح درس ترمیCourse Plan »

معرفی درس:
نام درس: پرستاری بیماری های روان پیش نیاز: پرستاری بهداشت روان
تعداد واحد: 2 واحد نظری (34 ساعت) مدرس: رضوی¬کیا
فراگیران: دانشجویان محترم کارشناسی پرستاری محل برگزاری کلاس: دانشکده فارابی

شرح درس:
درس پرستاری بهداشت روان 2 شامل انواع اختلالات روانی و طبقه¬بندی آنها، علل و عوامل مؤثر بر آنها و طرق پیشگیری از بیماری با تاکید بر مراقبت¬های اولیه بهداشت روانی، درمان¬ها و مراقبت¬های مربوطه می¬باشد. در این درس بر استفاده از مهارت¬های تفکر خلاق و کاربرد فرایند پرستاری تاکید می¬شود.
هدف کلی :
آماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویـان و آشنـایی بـا مشکلات آنها، کاربرد مهارت¬های ارتباط درمانی در بررسی و تشخیص نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنها و طرح و اجرای تدابیر پرستاری (از پیشگیری تا نوتوانی) براساس تشخیص¬های پرستاری.
اهداف جزئی:
دانشجو در پایان درس قادر خواهد بود:
1- اختلالات روانی را براساس DSM4 یا ICD 10 تعریف و طبقه¬بندی نمایند.
2- انواع درمان های متداول در روان پزشکی (دارویی و غیر دارویی) و درمان¬های مکمل را شناخته و توضیح دهند.
3- اختلالات اسکیزوفرنیک و سایر اختلالات سایکوتیک: تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، سبب-شناسی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را توصیف کنند.
4- اختلالات خلقی: تعریف، انواع، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را شناخته و شرح دهند.
5- اختلالات سوماتوفرم (شبه جسمی): تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را توصیف کنند.
6- اختلالات تجزیه¬ای: تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را در بیماران توضیح دهند.
7- اختلالات انطباقی: تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را بیان کنند.
8- اختلالات شخصیت: تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را توضیح دهند.
9- اختلالات جنسی و هویت جنسی: تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را شرح دهند.
10- اختلالات شناختی (دلیریوم، دمانس، اختلال فراموشی و سایر اختلالات شناختی): تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را توضیح دهند.
11- اختلالات روان پزشکی در کودکان و نوجوانان را توصیف نمایند.
12- کاربرد فرایند روان پرستاری در سالمندی،آلزایمر و.... را شناخته و بتوانند مراقبت های پرستاری از پیشگیری تا توانبخشی، برای بیمار و خانواده بیمار ارئه نمایند.
13- اختلال مربوط به مصرف مواد (سوء مصرف): تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت¬های پرستاری را بیان کنند.
14- فوریت¬های روان پزشکی با تاکید بر خودکشی و مراقبت¬های پرستاری را توضیح دهند.
15- اهمیت ایمنی در بخش روان را بیان نمایند و راهبردهای ضروری پرخاشگری را رعایت نمایند و بتوانند از فرار بیمار پیشگیری نمایند.
16- در عمل قادر باشند در مواجهه با مددجوی روانی با تاکید بر اصول ارتباط درمانی بررسی و (قطعی و یا احتمالی) مشخص کرده و با توجه به بررسی و تشخیص بیماری، مشکلات بیمار (جسمی، روانی، اجتماعی و ...) را تشخیص داده و مداخلات مناسب پرستاری با توجه به اندوخته¬های علمی خود، طراحی و اجرا نموده و ارزشیابی نمایند.
17- به عنوان پرستار قادر باشند نه تنها خود با توجه به اصول ارتباط درمانی با مددجو رابطه برقرار نمایند، بلکه به افراد خانواده، مددجو و افراد جامعه نیز آموزش دهند.
18- در نهایت قادر باشند خدمات روان پرستاری را پس از ترخیص بیمار، در جامعه و منازل به منظور پیگیری وضعیت مددجو در خانواده و جامعه استمرار بخشند.
روش تدریس:
سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل کمک آموزشی:
ویدئو پروژکتور وایت برد

سنجش و ارزشیابی:
از دانشجو انتظار می رود :
1- قبل از ورود به کلاس، در مورد همان جلسه( طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
2- به موقع در کلاس حاضر باشد.
3- رعایت حرمت کلاس را بنماید.
4- تلفن همراه خود را خاموش نماید.
5- در بحث ها فعالانه شرکت نماید.
6- تکالیف را به موقع ارائه نماید.
ردیف شرح فعالیت درصد نمره
1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 5% 1
2 انجام تکالیف محوله آموزشی 5% 1
3 آزمون تکوینی (میان دوره) 10% 2
4 آزمون تراکمی (پایانی) 80% 16
جمع 100% 20

چگونگی سوالات امتحانی:
سوالات به صورت تستی، تشریحی و همگون سازی (Matching)، مفهومی و درک مطلب خواهد بود.
منابع فارسی:
ـ کوشان، محسن و واقعی، سعید. (1393)، بهداشت روان 1 . تهران: انتظار.
ـ شاملو، سعید. (1389)، بهداشت روانی، تهران: رشد.
ـ کوشان، محسن. (1392)، روان پرستاری، سبزوار، انتظار.
ـ عظیمی، حمیده؛ جنتی، یدا... ؛ محمودی، قهرمان. (1390)، درس نامه جامع بهداشت روان (1). تهران: سالمی.
ـ حاجی آقاجانی، سعید و اسدی نوقابی، احمدعلی. (1392)، بهداشت روان 1، تهران: بشری.
ـ شاملو، سعید. (1385)، مکتب¬ها و نظریه¬ها در روانشناسی شخصیت. تهران: رشد.
ـ شاملو، سعید. (1375)، روان شناسی بالینی، تهران: رشد.
ـ شاملو، سعید. (1378)، روان شناسی شخصیت. تهران: رشد.
ـ شاملو، سعید (1378). بهداشت روانی، تهران: رشد.
ـ اتکینسون، ریتال؛ اتکینسون، ریچارد؛ هلیگارد، ارنست. (1387)، زمینه روانشناسی. ترجمه دکتر محمدتقی براهنی، تهران: رشد.
ـ عظیمی، حمیده؛ جنتی، یدا... ؛ محمودی، قهرمان. (1391)، درسنامه جامع بهداشت روان 1. تهران، سالمی.
ـ مانفراد، مارگریت و کرامپیتز، سیدنی. (1390)، روان پرستاری. ترجمه طلعت شهریاری و همکاران. تهران: رشد دانشگاهی.
ـ ابراهیمی، اختر. (1391)، ارتباط و ارتباط درمانی و الگوی ارتباطی در خانواده. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ـ برگسن، آن و همکاران. (1386)، روان پرستاری در جامعه و بیمارستان. ترجمه محمدحسین فرجاد و رقیه گلاب. تهران: امیرکبیر.
ـ دواچی، اقدس. (1389)، تشخیص های پرستاری در پرستاری روانی. تهران: شهرآب.
ـ کاپلان، هارولد و همکاران. (1393)، خلاصه روان پزشکی، علوم رفتاری ـ روان پزشکی بالینی. ترجمه: دکتر نصرت ا... پورافکاری، تهران: شهرآب.
ـ میلانی فر، بهروز. (1386)، بهداشت روانی. تهران: قومس.
ـ شاهسوند، اسماعیل و نوغانی، فاطمه. (1387)، بهداشت روان 1. تهران: چامه.
ـ گنجی، حمزه. (1383)، بهداشت روانی. نشر ارسباران.
منابع انگلیسی:
- Carson, V.B (2010). Mental Health Nursing (3thed). Philadelphia: W.B. Saunders Campany.
- Kaplan, h. & Sadock, B. (2009). Comprehensive Text book of Psychiatry , 8th Edition, Williams 8 Wilkins Company.
- Haber, J & etal. (2008). Comprehensive Psychiatric Nursing. 6th edition, C.V. Mosby Company.
- Lego, S. (2013). Psychiatric Nursing: A Comprehensive Refrence. J.B. Lippincott Company.
- Benner, V.C. & Arnold, E.N. (2008). Mental Health Nursing. Philadelphia W.B. Sunders Company.
- Body M.A. (2009). Psychiatric Nursing Contemporary Practice. (4thed). Philadelphia: Lippincott company.
- Varcarolis, E.M. (2011). Foundation of Psychiatric Mental Health Nursing. (4th ed). Philadelphia: W.B. Saunders company company.
- Fortinash, H.W, & Holoday Worret, P.A. (2008). Psychiatric Mental Health Nursing, Psycha (5th ed). St, Louis: Mosby compay.
- Keltner, N.L. (2008). Psychiatic Nursing, (6th ed). St Louis: Mosby company.

جدول زمان بندی ارائه درس پرستاری بیماری های روان (2) (34 ساعت)
جلسات تاریخ مباحث درس ملاحظات
اول آشنایی با دوره، معرفی درس، کلیات، تعریف و طبقه¬بندی و ویژگی های اختلالات روانی
دوم علت و علائم شناسی در اختلالات روان
سوم انواع درمان های متداول در روان پزشکی (درمان های دارویی)
چهارم انواع درمان های متداول در روان پزشکی (درمان های غیر دارویی)، ECT (شوک درمانی)
پنجم امتحان میان ترم
ششم اسکیزوفرنیا و انواع آن، درمان ها و مراقبت¬های پرستاری در اسکیزوفرنیا
هفتم اختلالات خلقی، انواع آن، درمان، مراقبت پرستاری
هشتم اختلالات اضطرابی، انواع آن، درمان ،مراقبت پرستاری
نهم اختلالات سوماتوفرم، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
دهم اختلالات تجزیه¬ای، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
یازدهم اختلالات انطباقی، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
دوازدهم اختلالات شخصیت، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
سیزدهم اختلالات جنسی و هویت جنسی، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
چهاردهم اختلالات شناختی (دلیریوم، دمانس و اختلال فراموشی)، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
پانزدهم اختلالات روان پزشکی کودکان و نوجوانان
شانزدهم اختلالات وابستگی و سوء مصرف مواد، انواع، درمان، مراقبت پرستاری
هفدهم فوریت¬های روان پزشکی، انواع، درمان، مراقبت پرستاری،ایمنی در بخش،روان پرستاری در جامعه

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دانشکده علوم پایه
گروه پرستاری
«طرح درس ترمیCourse Plan »

معرفی درس:
نام درس: روانشناسی فردی و اجتماعی پیش نیاز: ------------
تعداد واحد: 2 واحد نظری (34 ساعت) مدرس: رضوی¬کیا
فراگیران: دانشجویان محترم کارشناسی پرستاری محل برگزاری کلاس: دانشکده فارابی
شرح درس:
در این درس تعريف و انواع روان شناسي، هوش، تفاوت¬هاي فردي، يادگيري، حافظه، تفكر، شخصيت، انگيزش و هيجان، تعارض و ناكامي و سازگاري، احساس و ادراك مورد بحث قرار مي¬گيرد. بعلاوه به تفصيل در مورد فرهنگ (فرهنگ و شخصيت)، رفتار و نگرش، پايه¬هاي رفتار (پايه¬هاي عصبي ـ زيستي رفتار)، كيفيت رفتار، تعريف رفتار، رفتار مقايسه¬اي، مطالعه رفتار انسان، شخصيت و رفتارها و ارتباطات اجتماعي، روابط انساني، عوامل مختلف در ايجاد رفتار ناسازگارانه، رشد رفتار آدمي اختلال¬هاي رفتاري، گروههاي اجتماعي، ساختار و عملكرد خانواده، عشق و دوست داشتن، افزايش جمعيت، پرخاشگري، ناهنجاري¬ها و آسيب¬هاي اجتماعي توضيح داده مي¬شود.
هدف کلی:
آشنايي دانشجو با مفاهيم اصلي روان شناسی با تاكيد بر رفتارهاي فردي و گروهي و ارتباطات اجتماعي.

د) اهداف جزئی:
دانشجو در پایان درس قادر خواهد بود:
1- مفاهيم روان شناسی را تعريف كرده و انواع آن را شرح دهند.
2- تاريخچه روان شناسی و چگونگي تكوين آن را بيان نمايند.
3- جايگاه روان شناسی در علوم رفتاري را شرح دهند.
4- چگونگي اجتماعي شدن افراد و تفاوت¬هاي فردي را ذكر نمايند.
5- پايه¬هاي عصبي ـ زيستي رفتار را شرح دهند.
6- احساس و ادراك را تعريف نمايند.
7- مفهوم هوش و انواع آن را توصيف نمايند.
8- مفهوم شخصيت را شرح دهند.
9- يادگيري، حافظه و تفكر را تعريف نمايند.
10- مفهوم انگيزش، هيجان و نياز را توصيف نمايند.
11- پديده تعارض، ناكامي و سازگاري را شرح دهند و راههاي مقابله با آن را توصيف نمايند.
12- مفهوم عشق و دوست داشتن را تعريف نمايند.
13- رفتار را تعريف نموده و انواع آن را شرح دهند.
14- مفهوم نگرش و فرهنگ را شرح داده و تأثير آن را بر رفتار انسان توصيف نمايند.
15- مفهوم خود آگاهي را شرح دهند.
16- با مفهوم ارتباطات بین فردی،گروهی و اجتماعی آشنا شده و آن را شرح دهند.
17- ساختار و عملكرد خانواده و انواع آن را در جوامع مختلف بيان كنند.
19- مفهوم پرخاشگري و رفتارهاي اجتماعي بدون پرخاشگري را شرح دهند و عوامل موثر بر آن را ذكر كنند.
20- ناهنجاري هاي اجتماعي مانند فقر، اعتياد و ... را شناخته و علل آن را بحث و بررسي كنند.

روش تدریس:
سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل کمک آموزشی:
ویدئو پروژکتور وایت برد
سنجش و ارزشیابی:
از دانشجو انتظار می رود :
1- قبل از ورود به کلاس، در مورد همان جلسه( طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
2- به موقع در کلاس حاضر باشد.
3- رعایت حرمت کلاس را بنماید.
4- تلفن همراه خود را خاموش نماید.
5- در بحث ها فعالانه شرکت نماید.
6- تکالیف را به موقع ارائه نماید.
ردیف شرح فعالیت درصد نمره
1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 5% 1
2 انجام تکالیف محوله آموزشی 5% 1
3 آزمون تکوینی (میان دوره) 10% 2
4 آزمون تراکمی (پایانی) 80% 16
جمع 100% 20

چگونگی سوالات امتحانی:
سوالات به صورت تستی، تشریحی و همگون سازی (Matching)، مفهومی و درک مطلب خواهد بود.

منابع فارسی:
ـ حيدري، جبار و جنتي، يدا... . (1393) ، روان شناسی اجتماعي براي پرستاران. تهران: نشر سالمي.
ـ گنجي، حمزه. (1380).، روان شناسی عمومي. تهران: رشد.
ـ كريمي، يوسف. (1390). روان شناسی اجتماعي. تهران: ارسباران.
ـ آتكينسون، ريتال ال و هليگارد، ارنست، روپيكوت. (1378). زمينه روان شناسی هيلگارد. ترجمه محمد تقي براهني، تهران: رشد.
ـ آردنسون، اليوت. (1393). روان شناسی اجتماعي. ترجمه حسين شكركن، تهران: رشد.
ـ داوچي، اقدس و ديگران. (1381). روان شناسی اجتماعي براي پرستاران و ... . تهران: نشر شهرآب.
ـ نصيري، محمود. (1380). روان شناسی اجتماعي براي پرستاران. تهران: بشري.
ـ بردشاو، جان. (1381). آفرينش عشق. ترجمه نيره ايجادي، جواد شافعي مقدم، تهران: پيكان.
ـ برگ، اتوكلاين. (1389). روان شناسی اجتماعي. ترجمه محمدكاردان. تهران: انديشه.
ـ ستوده، هدايت ا... . (1393). روان شناسی اجتماعي. تهران: آواي نور.
ـ بدار، لوك و همكاران. (1392). روان شناسی اجتماعي. ترجمه دكتر حمزه گنجي، تهران: ساوالان.
ـ راتوس، اسپنسر. (1389). روان شناسی عمومي. ترجمه دكتر حمزه گنجي. ويرايش.
ـ زيوانك، رابرت. بي. (1388). روان شناسی اجتماعي تجربي. ترجمه دكتر محمود ايرواني، تهران: فتحي.
منابع انگلیسی:
- Myers,D. (2011). Social psychology (5thed). New York: Mc Grawhill.
- Robert, L.S., & Homer, J.J (2010). Experimental Psychology , (6thed).
- Smith, E & Mackie, D. (2009). Social Psychology, (4thed). Philadelphia Press.
- Reece, B. and Brandt, R. (2013). Effective human relations in organization. Houghton Mifflin company, New Jersey.

جدول زمان بندی ارائه درس روان شناسی فردي و اجتماعي (34 ساعت)
جلسات تاریخ مباحث درس ملاحظات
اول آشنايي با درس، مفاهيم روان شناسي فردي، جامعه شناسي وانواع روان شناسي، تاريخچه روان شناسي فردي و اجتماعي وچگونگي تكوين آن
دوم مفاهيم و مكاتب روان شناسی
سوم تفاوت¬هاي فردي (وراثت، محيط) و چگونگي اجتماعي شدن افراد
چهارم پايه¬هاي عصبي ـ زيستي رفتار
پنجم ميانترم ، احساس و ادراك
ششم هوش و تقسيم¬بندي آن، مفهوم شخصيت
هفتم يادگيري، حافظه
هشتم تفكر
نهم انگيزه، هيجان و نيازهای انسان
دهم تعارض، ناكامي و ناسازگاري
یازدهم عشق و تعلق
دوازدهم رفتار، نگرش و فرهنگ
سیزدهم مفهوم خود و انواع آن، خودآگاهي
چهاردهم ارتباطات بين فردي، گروهي و اجتماعي
پانزدهم نهاد خانواده، عملكرد و انواع آن،افزایش جمعیت
شانزدهم پرخاشگري و رفتارهاي اجتماعي بدون پرخاش
هفدهم ناهنجاري هاي اجتماعي

بسمه تعالی
نام واحد درسی: پرستاری بیماری های روان رشته: پرستاری
نام و نام خانوادگی استاد: مرضیه رضوی کیا مقطع: کارشناسی

هدف کلی: آماده سازی دانشجو جهت شناخت بیماری های روانی، درمان آن ها، کاربرد مهارت های ارتباط درمانی و اجرای تدابیر پرستاری از پیشگیری تا نوتوانی براساس تشخیص های پرستاری

تاریخ¬جلسات اهداف ویژه رفتای نحوه تدریس وسایل کمک آموزشی نحوه آزمون
هفته اول آشنایی با دوره، معرفی سرفصل ها و ارائه طرح درس و کلیات. دانشجویان با تعریف و طبقه¬بندی بیماری های روانی براساس DSM-4 آشنا شده و آن ها را شرح دهند. پرسش و پاسخ و سخنرانی تخته ماژیک
وویدئو پروژکتور آزمون رفتار ورودی
هفته دوم با انواع درمان های متداول در روان پزشکی آشنا شده و آن ها را توصیف کنند (درمان های دارویی) // // //
هفته سوم با انواع درمان های متداول در روان پزشکی آشنا شده و آن ها را توصیف کنند (انواع روان درمانی) // // //
هفته چهارم E.C.T راشرح و تفسیر نمایند. // // //
هفته پنجم میانترم // // //
هفته ششم اختلال اسکیزوفرنیارا توصیف کرده، علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان نمایند. // // //
هفته هفتم اختلالات خلقی(افسردگی و مانیا) را شرح داده، علائم، علل ، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را تشریح نمایند. // // //
هفته هشتم اختلالات اضطرابی و انواع آن را تعریف کرده، علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان نمایند. // // //
هفته نهم با اختلالات شخصیت و انواع آن اشنا شده و علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را توصیف نمایند. // // //
هفته دهم اختلالات سوماتوفرم و انواع آن را شرح داده و علائم، علل و نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهند. // // //
هفته یازدهم اختلالات روان شناختی را توصیف کرده و علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان نمایند. // // //
هفته دوازدهم با اختلالات تجزیه¬ای و انواع آن آشنا شده و علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را توصیف نمایند. // // //
هفته سیزدهم اختلالات انطباقی را شرح داده و علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را بیان نمایند. // // //
هفته چهاردهم با اختلالات جنسی و هویت جنسی آشنا شده، انواع علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن راتفسیر نمایند. // // //
هفته پانزدهم اختلالات شناختی (دمانس ـ دلیریوم) را شرح داده و علائم، علل، نحوه درمان و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهند. // // //
هفته شانزدهم اختلالات وابستگی و سوء مصرف مواد، علائم، علل، نحوه، و درمان و مراقبت های پرستاری آن را تشریح نمایند. // // //
هفته هفدهم فوریت های روان پزشکی را شرح داده، نحوه مداخله و درمان و پیشگیری از آن را در بیمار بیان کنند. // // //
منابع: 1- پرستاری بهداشت روان 2 نوشته احمدعلی اسدی نوقابی وهمکاران 2- درس نامه جامع روان پرستاری (2)، قهرمان محمودی و همکاران، 2- روان پزشکی و علوم رفتاری نوشته: هارولد کاپلان، ترجمه: نصرت ا... پورافکاری. 3- روان پرستاری نوشته مانفردا ترجمه طلعت شهریاری. 4- مراقبت های روان پرستاری نوشته اقدس دواچی

ارزشیابی نهایی: امتحان میانترم و امتحان پایانترم

بسمه تعالی
نام واحد درسی:روانشناسی فردی و اجتماعی رشته: پرستاری
نام و نام خانوادگی استاد: مرضیه رضوی کیا مقطع: کارشناسی

هدف کلی درس: آشنايي دانشجو با مفاهيم اصلي روانشناسي با تاكيد بر رفتارهاي فردي و گروهي و ارتباطات اجتماعي

تاریخ¬جلسات اهداف ویژه رفتای نحوه تدریس وسایل کمک آموزشی نحوه آزمون
هفته اول ارائه طرح درس به دانشجویان و آشنایی آنان با سرفصل های درس وارائه مقدمه.همچنین دانشجویان با مفاهيم روان شناسي فردي، جامعه شناسي وانواع روان شناسي، تاريخچه روان شناسي فردي و اجتماعي وچگونگي تكوين آن آشنا شوند. پرسش و پاسخ و سخنرانی تخته ماژیک
وویدئو پروژکتور آزمون رفتار ورودی
هفته دوم مفاهيم و مكاتب روان شناسی را شرح داده و آن را توصیف نمایند. // // //
هفته سوم با تفاوت¬هاي فردي (وراثت، محيط) و چگونگي اجتماعي شدن افراد آشنا شده و چگونگی آن را توصیف نمایند. // // //
هفته چهارم پايه¬هاي عصبي ـ زيستي رفتار را شناخته و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته پنجم ميانترم، احساس و ادراك را توصیف نمایند و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته ششم هوش و تقسيم¬بندي آن را شناخته و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. مفهوم شخصيت را توصیف نمایند. // // //
هفته هفتم نحوه يادگيري و انواع حافظه را شناخته و نقش آن را دربروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته هشتم نحوه شکل گیری تفكر را شناخته و انواع آن را شرح داده و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته نهم با مفاهیم انگيزه، هيجان و نيازهای انسان آشنا شده و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته دهم تعارض، ناكامي و ناسازگاري را توصیف نموده و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته یازدهم با مفهوم عشق و تعلق آشنا شده و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته دوازدهم نگرش و فرهنگ را توصیف نموده و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته سیزدهم بامفهوم خود و خودآگاهي آشنا شوند و آن را توصیف نمایند. // // //
هفته چهاردهم ارتباطات بين فردي، گروهي و اجتماعي را توصیف نموده و نقش آن را در بروز رفتار شرح دهند. // // //
هفته پانزدهم نهاد خانواده، عملكرد، انواع آن و علل افزایش جمعیت را شرح دهند. // // //
هفته شانزدهم رفتارهای پرخاشگري را شرح داده و علل بروز آن را توصیف نمایند. // // //
هفته هفدهم با مفهوم ناهنجاري هاي اجتماعي آشنا شده و انواع آن را شرح دهند. // // //

منابع: 1- ـ حيدري، جبار و جنتي، يدا... . (1393) ، روانشناسي اجتماعي براي پرستاران. تهران: نشر سالمي.2-آتكينسون، ريتال ال و هليگارد، ارنست، روپيكوت. (1388). زمينه روانشناسي هيلگارد. ترجمه محمد تقي براهني، تهران: 3- داوچي، اقدس و ديگران. (1392). روانشناسي اجتماعي براي پرستاران و ... . تهران: نشر شهرآب.4- نصيري، محمود. (1392). روانشناسي اجتماعي براي پرستاران. تهران: بشري.5- راتوس، اسپنسر. (1389). روانشناسي عمومي. ترجمه دكتر حمزه گنجي
.Social psychology (5thed). New York 20116- - Myers,D Mc Grawhill.

ارزشیابی نهایی: امتحان میانترم و امتحان پایانترم

1- روانشناسی فردی و اجتماعی
2- پرستاری بهداشت روان
3- پرستاری بیماری های روان
4- مدیریت خدمات پرستاری