عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

ترجمه جلد2 درسنامه پرستاری داخلی- جراحی، مفاهیم بیو فیزیکی و روانی اجتماعی نوشته برونر و سودارث، انتشارات حیدری ، تهران، 1394.

1-«پرستاري بازتواني بيمار محور در افراد سالمند با اختلال دمانس»، چاپ شده در فصلنامه علمي ـ پژوهشي توانبخشي تهران، چاپ در دوره هشتم، بهار 1386.

2- « بررسي اختلالات جنسي در بيماران مبتلا به ايدز مراجعه كننده به مراكز مشاوره و بيماريهاي رفتاري شهر همدان سال 1386»، ارائه شده در سمينار سراسري ايدز دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين، 11/12/1386 (سخنراني)(چاپ کامل).

3- « بررسی میزان شیوع چاقی ورابطه آن با الگوی فعالیتی وتغذیه ای در زنان 50-20 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرهمدان سال 1387 » ارائه شده در همایش منطقه ای چاقی وعوارض ناشی از آن دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان 25/9/1388 تا26/9/1388(پوستر)(چاپ کامل)

4- « برسی میزان مشکلات جنسی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز دیابت همدان2008» ارائه شده در همایش بین المللی AOCE2010 کشور مالزی ، 5-2 دسامبر 2010 (پوستر)

5- بررسی ارتباط بین فعالیت و الگوی تغذیه ای با کیفیت مراقبت از خود در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز دیابت همدان2008» ارائه شده در همایش بین المللی AOCE2010 کشور مالزی ، 5-2 دسامبر 2010 (پوستر)

6- « بررسی فراوانی ابتلا به تب وتشنج کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای همدان از سال 1386تا1388 »ارائه شده در سمينارسراسری کنگره  سلامت کودکان ونوجوانان 1/10/1389 تا3/10/1389 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(پوستر)(چاپ خلاصه مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

7- استاد راهنما در طرح پژوهشی باعنوان « بررسی میزان رعایت حقوق  بیماران در ارتباط با بکارگیری ارتباط درمانی در بیاران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بعثت همدان سال1388» ارائه شده در سمینار سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی وحقوق بیماران کیش3/12/1389 تا 5/12/1389(پوستر)(چاپ کامل)

8- استاد راهنما در طرح پژوهشی باعنوان « بررسی وضعیت سلامت روانی زنان اقدام کننده به خودسوزی بستری در بخشهای سوختگی شهر همدان سال1389» ارائه شده در سمینار منطقه ای سلامت زنان انشگاه آزاد اسلامی همدان 15/2/1390(پوستر)(چاپ کامل)

9- « ارزیابی نیازهای آموزشی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان سال 1390 » ارائه شده در سمینار بین المللی آموزش (WCLTA2011 ) در شهر استانبول ترکیه 28-26 اکتبر 2011 (8-6 آبان ماه 1390) وچاپ در مجلهBehavioral Sciences 31 (2012) 564- 567(I.S.I) Procedia - Social and (ELSEVIER)(چاپ کامل و I.S.I)

10- « انواع مواد مخدر و محرک »، ارائه شده در همایش منطقه ای اعتیاد و راه های پیشگیری به صورت پوستر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، مهر ماه 1393(چاپ کامل)

11- « تاثیراعتیاد برسیستم خانواده»، ارائه شده در همایش منطقه ای اعتیاد و راه های پیشگیری به صورت سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، مهر ماه 1393(چاپ کامل))

12- « علل گرایش دانشجویان به مصرف سیگار، الکل و سوء مصرف مواد در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان»، ارائه شده در همایش منطقه ای اعتیاد و راه های پیشگیری به صورت سخنرانی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، مهر ماه 1393(چاپ کامل)

13- « مدیریت ماتریکسی بیمارستان در راستای ارتقاء سلامت هنگام حوادث غیر مترقبه»، ارائه شده در همایش منطقه ای  ارتقاء سلامت با تاکید برسرطان به صورت پوستر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان23/11/ 1393(چاپ کامل)  

14- « مراقبت های نوین پرستاری در شیمی درمانی و رادیوتراپی»، ارائه شده در همایش منطقه ای  ارتقاء سلامت با تاکید برسرطان به صورت پوستر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 23/11/ 1393(چاپ کامل)  

15- «بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان شهید بهشتی همدان»، ارائه شده در همایش منطقه ای ارتقاء سلامت با تاکید برسرطان به صورت سخنرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 23/11/ 1393(چاپ کامل)