عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی عمران- عمران 1380
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت 1384
دکترا مهندسی عمران- منابع آب 1392

تغییر اقلیم
مدیریت منابع آب
محیط زیست
بتن های نوین
مهندسی ارزش
مدیریت ریسک
برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی عمران
همدان
08134481192