عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دوشنبه: 8 تا 15:30
سه شنبه: 8 تا 16:30
چهارشنبه: 8 تا 16:30
پنج شنبه: 8 تا 12

مدیریت کیفی منابع آب
هیدرولوژی مهندسی، مهندسی سیستم ها، اصول مدیریت ساخت، اقتصاد مهندسی