عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

تالیف کتاب: اصول مدل‌سازی در سیستمهای آب، فاضلاب و منابع آب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی همدان

https://www.researchgate.net/profile/Parisa_Razmara2

الف- مقالات چاپ شده در ژورنالها

Proposing new methods to appraise segregation resistance of self-consolidating concrete based on electrical resistivity,

 

ب- مقالات پذیرفته شده در کنفرانسها