عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- روش های علوم تجربی در فرایند طراحی( دکتری)
- روانشناسی محیط (ارشد)
- طراحی معماری 1 (ارشد)
- سمینار (ارشد)
-روش تحقیق درمعماری (ارشد)