عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دیپلم ریاضی فیزیک

- کارشناسی ارشد پیوسته معماری
عنوان پایان نامه: موزه مرگ

- دکتری تخصصی معماری (Ph.D)
عنوان رساله: تبیین نقش عوامل کالبدی محیط در ارتقاء امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی در همدان)

- مدیر گروه معماری 98-1396

- تقدیر شده به عنوان مدرس نمونه دانشکده هنر ومعماری 1391
- تقدیر شده به عنوان مدرس نمونه دانشکده هنر ومعماری 1395