عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

Jalalian, S ." Persian Contemporary Tombs ".  Paper presented in International Conference of Sources of Architectural Form: Theory and practice, Kuwait  City,2007

Dezhdar,O. Jalalian,S.  "Islamic Tradition, Nature Order and Sustainable Architecture". Paper presented in International Conference Regional Architecture and Identity in the Age of Globalization.Tunis, 2008.

 

جلالیان، سارا؛ دژدار، امید. (1388) ساختمانهای صفرانرژی. ارائه شده در اولین کنفرانس ملی معماری پایدار،همدان.

جلالیان ، سارا؛ حبیب، فرح و ذاکرحقیقی، کیانوش(1394)  تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع های مسکونی(نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی شهر همدان)، فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر (نوبت چاپ)

ترکمان ، مژگان، جلالیان، سارا و دژدار، امید (1394) نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان، همایش ملی فضا های آموزشی، بهمن 94

حیدریان،علی، جلالیان، سارا(1394) امنیت در پارک های شهری، کنفرانس ملی چشم انداز 1404، تیر 1394

نوروزی شیدا، جلالیان، سارا ( 1395)، بررسی نقش عناصر کالبدی محیط بر شکل گیری پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی، کنفرانس بین المللی معماری ومنظر شهری پایدار، فروردین95

ابوطالبی، داوود، جلالیان، سارا و دژدار، امید( 1395) تبیین نقش عوامل محیطی موثر در بیمارستان بر بهبود کودکان، همایش ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری، تیر 95

جلالیان ، سارا؛ حبیب، فرح و ذاکرحقیقی، کیانوش(1395) تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی همدان. فصلنامه  علمی و پژوهشی علوم وتکنولوژی محیط زیست، ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، زمستان 1395

طاهری، محبوبه، جلالیان، سارا، دژدار امید (1395) واکاوی نقش عوامل قلمروپایی در رضایت مندی دانشجویان خوابگاه دانشجویی ،  دومین همایش ملی معماری و توسعه، ملایر، فروردین 1395

عباسی، سارا، جلالیان، سارا، دژدار، امید (1395) واکاوی نقش عوامل کالبدی محیطی بر تعاملات اجتماعی مطلوب ساکنین در مجتمع های مسکونی، دومین همایش ملی معماری و توسعه، ملایر، فروردین 1395

جلالیان ، سارا، حبیب، فرح و ذاکرحقیقی، کیانوش(1396واکاوی نقش حصار و دروازه در امنیت بخشی به مجتمع های مسکونی نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی شهر همدان، نشریه علمی و پژوهشی آرمان شهر، شماره 21

کشاورزی، گلاره، جلالیان، سارا (1398) تبیین نقش عوامل موثر بر قلمرویابی در ایجاد حس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی نمونه موردی : مجتمع های مسکونی شهر همدان، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره 27

ترکمان ، مژگان، جلالیان، سارا و دژدار، امید (1398) تببین نقش عوامل کالبدی محیطی در تسهیل یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی، نشریه علمی و پژوهشی آرمان شهر، شماره 27

قره خانی، کمال، دژدار، امید، جلالیان، سارا (1398) بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی( نمونه موردی: مجتمع های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی وامام رضا در شهر همدان، فصلنامه علمی و پژوهشی هویت شهر، شماره 40

کریمی، سپیده، جلالیان، سارا (1399) تاثیر متقابل الگوی رفتار اجتماعی ساکنان خانه بر سازمان دهی فضای داخلی آن (مطالعه موردی خانه ای تک واحدی و آپارتمان). فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات محیطی هفت حصار، شماره 32

سامی، پریسا، جلالیان، سارا، دژدار، امید (1399) مطالعه تطبیقی تاثیر گذاری نور بر حس مکان خانه در خانه های سنتی و امروزی، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 31