عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- کارشناسی ارشد پیوسته معماری

-طراحی ساختمانهای مسکونی

همدان
1352

- سازمان نظام مهندسی همدان