عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه ادبیات فارسیدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تبریز(1389)
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تبریز(1382)
کارشناسی دانشگاه دولتی زنجان(1379)

داستان معاصر
نقد و نظریه های ادبی
ادب غنایی و داستانهای عامیانه فارسی

1357
08134481476