عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

• کارشناسی مهندسی عمران- عمران
• کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانيک خاک و پی
• دکتری مهندسی عمران- مکانيک خاک و پی

مدلهای رفتاری مکانيکی-حرارتی-شيميایی-هيدروليکی خاک و سنگ
اندرکنش خاک و آلودگی و روشهای رفع آلودگی از خاک
بهسازی و تسليح خاک

همدان
1353
9122034436

عضو انجمن ژئوتکنيک ايران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان