عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

ژئوتکنیک زیست محیطی سه شنبه 13:45-16
شناخت کمی و کیفی مواد زائد جامد و دفن بهداشتی (مباحث ویژه) چهارشنبه 10:15-12:30
بهسازی خاک چهارشنبه 14-16:15
مکانيک خاک پیشرفته پنج شنبه 10:15-12:30

مکانيک خاک پيشرفته
نظريه ارتجاعی-خميری در خاکها
بهسازی خاک
تحقيقات صحرايی
ژئوتکنيک زيست محيطی
طراحی مدفن زباله
تحليل خطر زلزله