عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

 • (2005) “Impact of carbonate on contaminant attenuation characteristics of Kaolinite”, The 58th Canadian Geotechnical Conference, Canada, geosask 2005.
 • (1383) " روشهای رفع آلودگی در محل از خاکهای آلوده"، فصلنامه ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، سال 21، شماره 97، صفحات 26-37.
 • (1384) " تاثير کربنات بر بازده روش الکتروسينتيک در رفع آلودگی فلزات سنگين از کائولينيت"، نشريه اميرکبير (علمی- پژوهشی)، سال 16، شماره ج-63، صفحات 19-30.
 • (1385) " کاربردهای ژئوتکنيکی الکتروسينتيک" ، فصلنامه ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، سال 23، شماره 104، صفحات 37-47.
 • (1385) " مطالعه ريزساختاری و زيست محيطی تاثير وجود کانی های کربناتی بر قابليت ميرایی آلودگی در رس کائولينيت" نشريه دانشکده فنی دانشگاه تبريز (علمی- پژوهشی)، سال 33، شماره 45، صفحات 1-10.
 • (1387) " مطالعه تاثير کربنات بر بازده روش الکتروکينتيک در رفع آلودگی فلز سنگين روی از خاکهای رسی در مقياس کارگاهی"، نشريه فنی- مهندسی تربيت مدرس (علمی- پژوهشی)، شماره 33، صفحات 49-59.
 • (2010) “Impact of carbonate on the efficiency of heavy metal removal from kaolinite soil by the electrokinetic soil remediation method”, Journal of Hazardous Materials, No. 173, pp. 87-94.
 • (2011) “The Effect of Elevated Temperature on Compressibility and Swelling of Bentonite-Sand Mixtures”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 13, pp. 1-10.
 • (2011) “The efficiency of electrokinetics for heavy metals remediation in carbonated clay soils”, 10th Symposium on Electrokinetic Remediation, Utrecht, Netherlands.
 • (2012) “The Effect of Thermal History on Thermo-Mechanical Behavior of Bentonite-Sand Mixture”, International Journal of Civil Engineering, Vol. 10, No. 2, pp. 162-167.
 • (2012) “The Improvement of Mechanical Properties for Soft Clayey Soils by Electrokinetic Geosynthetic (EKG) in Persian Gulf Water Condition”, The 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012), Tehran, Iran.
 • (1391) "رفع آلودگی از خاکهای کائولينيتی آلوده به BTEX با استفاده از فناوری ديواره های تراوای واکنش زا (PRB) و نانو ذرات آهن (nZVI)"، نهمين کنگره بين المللی مهندسی عمران، ارديبهشت 1391.
 • (2012) “EKGs Application for Hydro-Mechanical Behaviour Changing in Saturated Clay”, International Symposium on Ground Improvement (IS-GI BRUSSELS 2012), Brussels, Belgium.
 • (2014) “Diaphragm Wall-Tunnel Interaction in Saturated Soil”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 19, pp. 2669-2678.
 • (1393) " مطالعه رفتار مکانيکی- هيدروليکی- حرارتی خاکها در دمای بالا با دستگاه ارتقاء يافته آزمايش سه محوری" هشتمين کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل، ارديیهشت 1393.
 • (1393) "تاثير نمک سديم کلريد بر تورم، تراکم پذيری و نفوذپذيری بنتونيت"، نشريه زمين شناسی مهندسی (علمی – پژوهشی)، جلد 8، شماره 3، صفحات 2261-2276.
 • (1394) ”رفع آلودگی از خاکهای کائولینیتی آلوده به BTEX با استفاده از فناوری دیواره های تراوای واکنش زا (PRB) و نانوذرات آهن (nZVI)"، علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره 15، شماره 1، صفحات 47-57.
 • (1394) "ارتقاء دستگاه آزمايش سه محوری برای مطالعه رفتار مکانيکی- هيدروليکی- حرارتی خاکها در دمای بالا"، علمی پژوهشی اميرکبير، دوره 47، شماره 1، صفحات 99-108.
 • (1394) " بررسی مشخصات مکانیکی بتن حاوی الیاف ترکیبیِ فولادی و پلی پرو پیلن"، علمی پژوهشی تحقيقات بتن، دوره 8، شماره 2، صفحات 129-138.
 • (1396) " بررسی پارامترهای مقاومتی و نفوذپذیری بتن پلاستیک مسلح به الیاف پلی پروپیلن"، علمی پژوهشی تحقيقات بتن، دوره 10، شماره 1، صفحات 135-144.