عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه علوم سیاسی و روابط بین المللاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری علوم سیاسی

روش شناسی و جریان شناسی سیاسی در جهان اسلام و تحولات سیاسی ایران

نجف آباد
1357
09188147191