عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه زبان انگلیسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی( دانشگاه آزاد اسلامی-واحد همدان)
کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی ( دانشگاه آزاد اسلامی-واحد خوراسگان)
دکتری تخصصی: آموزش زبان انگلیسی( دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران)

CALL; Social Tools; Writing

مدیر گروه زبان
کرمانشاه
1352
8134481461