عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

مسئله فروشنده دوره گرد- مسئله مسافر کانادایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
همدان
1347