عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه تربیت بدنیاستاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت اداری و مالی در ورزش
نظارت و کنترل در سازمان های ورزشی
مدیریت منابع در ورزش

بهار
1345