عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه مرمتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مرمت و احیای بنا های تاریخی
کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

مرمت بافت

------
سنندج