عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه مدیریتاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

همه ی روزهای کاری به جز شنبه ها از ساعت 9 تا 16

سمینار در مسائل بازاریابی
سمینار بهره وری در بخش دولتی