عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه مدیریتاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق(ع)
دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی