عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1.فوق دکتری کامپیوتر (Post-Doctoral Researcher) -تشخیص الگو در بدافزارها سال 1392
2.دکتری کامپیوتر – ماشین های یادگیر و داده کاوی سال 1391
3.کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سال 1383
4.کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سال 1381

Data mining
Process mining
Machine learning
Image processing

عضو حرفه ای انجمن های علمی و تخصصی ACM و IEEE آمریکا