عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. فوق دکتری (Post-Doctoral) در تشخیص الگو در بدافزارها (Malware) سال 1392
2. دکتری کامپیوتر – ماشین های یادگیر و داده کاوی سال 1391
3. کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سال 1383
4. کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سال 1381

مدیرکل پژوهش و تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان
رییس موسسه آموزش عالی آزاد عطارد

نفر اول مسابقات روبوکاپ کل کشور، شیراز 1386
استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سال 1385
پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1391، 1392، 1393، 1394 و 1395
مقاله برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان سال 1391، 1393
پژوهشگر برتر استان همدان در حوزه فنی و مهندسی سال 1394 و 1396
فناور برگزیده استان همدان 1394