عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دكتري تخصصي علوم محيط‌زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1387.
- كارشناسي ارشد مهندسي منابع‌طبيعي – محيط‌زيست، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.
- كارشناسي مهندسي منابع‌طبيعي – محيط‌زيست، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1379.

- پایش، مدیریت و کنترل آلاینده‌ها
- ارزیابی مخاطره بوم شناختی
- ارزیابی مخاطره سلامت
- ایمنی غذایی

عضو هیات علمی
تهران
1356