عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دكتري تخصصي علوم محيط‌زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1387.
- كارشناسي ارشد محيط‌زيست، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.
- كارشناسي محيط‌زيست، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1379.

- پایش، مدیریت و کنترل آلاینده‌های آلی دیرپا و آلاینده های معدنی در محیط
- ارزیابی مخاطره بوم شناختی آلاینده های آلی و معدنی در محیط
- ارزیابی مخاطره سلامت آلاینده‌های آلی و معدنی ناشی از استنشاق هوا، مصرف محصولات غذایی و آب آلوده
- ایمنی غذایی

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست
تهران
1356