عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- آلودگی هوا
- پایش زیستی
- ژنتیک حفاظت
- حقوق محیط زیست
- بوم شناسی حفاظت
- مدیریت تنوع زیستی
- اسلام و محیط زیست
- سم شناسی محیط زیست
- آلودگی های محیط زیست
- آلودگی آب و خاک تکمیلی
- پایش و کنترل آلودگی هوا
- پایش جمعیت حیات وحش
- بوم شناسی سیمای سرزمین
- آلودگی محیط زیست تکمیلی
- اثر آلاینده ها بر منابع طبیعی
- جغرافیای زیست محیطی ایران
- جمع آوري و حمل و نقل پسماند
- بوم شناسی حیات وحش تکمیلی
- پردازش و بازیافت مواد زائد جامد
- آلودگی هوا و روش های کنترل آن
- مديريت پسماندهای معدنی و نفتی
- مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده
- شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست
- روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
- بوم سیستم های طبیعی ایران (آبی و خشکی)
- سمینار