عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه محیط زیستدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دكتري تخصصي علوم محيط‌زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1387.
- كارشناسي ارشد محيط‌زيست، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.
- كارشناسي محيط‌زيست، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1379.

- پایش، مدیریت و حذف آلاینده‌های آلی و معدنی
- ارزیابی مخاطره بوم‌شناختی آلاینده‌های آلی و معدنی
- ارزیابی مخاطره سلامت آلاینده‌های آلی و معدنی
- ایمنی غذایی

مدیر گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست
تهران
1356