عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه مرمتمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

شخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
7122 آشنايي بامرمت ابنيه 2.00 1.00 18 مختلط 16:30 96/10/23 شنبه13:00 16:00 ش 304 - ساختمان عباسپور
7123 آشنايي بامرمت ابنيه 2.00 1.00 24 مختلط 16:30 96/10/23 سه شنبه13:00 16:00 ش 301 - ساختمان عباسپور
7167 برداشت ازبناهاي تاريخي 0.00 3.00 14 مختلط 00:00 / / يکشنبه10:15 12:15 ش 306 - ساختمان عباسپور يکشنبه13:00 17:45 ش 306 - ساختمان عباسپور
7172 آشنايي بامعماري اسلامي 3.00 1.00 25 مختلط 13:30 96/10/17 سه شنبه08:00 11:45 ش 208 - ساختمان مدني

شخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
7122 آشنايي بامرمت ابنيه 2.00 1.00 18 مختلط 16:30 96/10/23 شنبه13:00 16:00 ش 304 - ساختمان عباسپور
7123 آشنايي بامرمت ابنيه 2.00 1.00 24 مختلط 16:30 96/10/23 سه شنبه13:00 16:00 ش 301 - ساختمان عباسپور
7167 برداشت ازبناهاي تاريخي 0.00 3.00 14 مختلط 00:00 / / يکشنبه10:15 12:15 ش 306 - ساختمان عباسپور يکشنبه13:00 17:45 ش 306 - ساختمان عباسپور
7172 آشنايي بامعماري اسلامي 3.00 1.00 25 مختلط 13:30 96/10/17 سه شنبه08:00 11:45 ش 208 - ساختمان مدني