عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

- طراحی مسکونی، اماکن مذهبی

همدان
1340

- عضو سازمان نظام مهندسی همدان