عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. کارشناسی فیزیک کاربردی.
2. کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی.
3. دانشجوی دکتری فیزیک (دفاع از پایان نامه در آبان 1396)

معاون هیات عالی نظارت منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی